O projekcie

Tytuł projektu: „Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna.

Budowa windy współfinansowana dodatkowo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Okres realizacji: 2017 – 2018.

Wartość całego projektu to ponad 700 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wyniosła ponad 600 tysięcy złotych, a środki pochodzące z PFRON, to ponad 120 tysięcy złotych.

Główny zakres projektu:

  • rozbudowa budynku szkoły o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z budową modułów fotowoltaicznych zasilających windę dla osób niepełnosprawnych,
  • zakup wyposażenia pracowni biologicznej m.in.: mikroskopy, okulary ochronne, lornetki, lupy podświetlana, ciśnieniomierz, czerpak do pobierania próbek wody, szkiełka nakrywkowe, szkiełka podstawowe, zestaw zlewek, kolby stożkowe, probówki ze statywem, igły preparacyjne, zestaw odczynników do nauki biologii, przewodnik roślin i zwierząt, model szkieletu człowieka, model serca, model budowy anatomicznej człowieka, tablica interaktywna,
  • zakup wyposażenia pracowni geograficznej m.in.: miernik do badania odczynu Ph gleby, nawigacje, kompasy, aparat fotograficzny, tablice dydaktyczne, zestaw skał i minerałów, skamieniałości, tellurium z napędem ręcznym, lornetki, atlasy geograficzne, zestaw map konturowych, mapy ścienne, globusy, tablica multimedialna,
  • zakup wyposażenia pracowni informatycznej m.in.: laptopy z oprogramowaniem, tablica interaktywna, kamera, aparat cyfrowy, punkt dostępowy Wi-Fi, klimatyzator, serwery,
  • dostosowanie dwóch toalet (sanitariatów uczniowskich) dla osób niepełnosprawnych
  • modernizacja infrastruktury sieciowej teleinformatycznej.

Dzięki realizacji projektu, oferta edukacyjna szkoły stała się bardziej atrakcyjna. Młodzież może rozwijać kompetencje kluczowe, niezbędne do poruszania się na dzisiejszym wymagającym rynku pracy. Program nauczania wzbogacił się o nowe elementy wsparcia dla uczniów z naciskiem na technologie informacyjno-komunikacyjne. Infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sanitariaty zostały dostosowane tak, aby wygodnie korzystać z nich mogły osoby z niepełnosprawnością. Nowe szerokie drzwi, antypoślizgowe posadzki, umywalki na odpowiedniej wysokości, to rozwiązania, które ułatwiają poruszanie się i korzystanie osobom z dysfunkcjami ruchu. Dzięki windzie, uczniowie z niepełnosprawnością, mają ułatwiony dostęp do części szkoły, która znajduje się na pierwszym i drugim piętrze.